Oferta

Oferta

Ze względu na rodzaj kosztorysu, pracochłonność i stopień skomplikowania obiektu koszt usługi dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie. Najniższa cena za kosztorys domu jednorodzinnego wynosi w granicach 200zł. W celu określenia dokładnego kosztu wykonania dokumentacji kosztorysowej prosimy o przesłanie indywidualnego zapytania na nasz adres mailowy.

Kosztorysy budowlane opracowane przez nas są zgodne z polskimi przepisami i normami budowlanymi. Podstawą do sporządzenia określonego kosztorysu jest jedna z niżej wymienionych form dokumentacji.

  • projekt budowlany – dostarczony przez zamawiającego w formie elektronicznej pdf, ath lub drukowanej
  • projekt wykonawczy – dostarczony przez zamawiającego w formie elektronicznej pdf, ath lub drukowanej
  • przedmiar robót budowlanych– dostarczony przez zamawiającego w formie elektronicznej pdf, ath lub drukowanej
  • obmiar robót budowlanych – sporządzany przez nas na terenie budowy
  • szkic budowlany – dostarczony przez zamawiającego

Po wykonaniu kosztorysu na życzenie klienta nieodpłatnie możemy dokonać pewnych korekt.

Projekt budowlany – jest dokumentem podlegającym prawnemu zatwierdzeniu. Przedstawia szczegółowe plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu. Forma oraz treść projektu budowlanego reguluje Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 120 pod poz. 1133 może być dostarczony w formie elektronicznej pdf, ath lub drukowanej.

Projekt wykonawczy – jest uzupełnieniem projektu budowlanego mającym na celu wybudowanie obiektu. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

  • części obiektu
  • rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych
  • detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych
  • instalacji i wyposażenia technicznego

Przedmiar robót – jest zestawieniem przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw, ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych.

Obmiar robót budowlanych – to ilość robót, które można ustalić z natury, po ich wykonaniu (wykopy, mury, tynki). Obmiaru dokonuje się w celu rozliczenia się przedsiębiorstwa za wykonane roboty z robotnikami i z inwestorem (zamawiającym).

Szkic – jest to odręczny, uproszczony rysunek przypominający plan z zaznaczonymi obiektami, które są ważne dla zamawiającego.

+ Nie jest wymagana dokumentacja techniczna, obniża to koszty i czas związany ze sporządzeniem projektu budowlanego.

Możliwość dużej różnicy między kosztorysem wykonanym na bazie szkicu, a kosztorysem opartym na podstawie projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej lub przedmiarze.

Ze względu na małą ilość szczegółów w czasie pracy nad dokumentacją kosztorysu możemy prosić o dodatkowe informacje.